Κάνε Δωρεάν Εγγραφή στο Newsletter για Αθήνα και Ενημερώσου για τις προσφορές μας, πάρε μέρος σε Διαγωνισμούς, Κέρδισε απίθανα δώρα, Μάθε πρώτος για όλα τα νέα μας!
(Μπορείς να διαγραφείς όποτε θέλεις)

Όροι Χρήσης Διαγωνσιμών του LiveDeal

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Συμμετοχής εφαρμόζονται σε όλους τους Διαγωνισμούς που διεξάγει η ιστοσελίδα LiveDeal.gr  (εφεξής: LiveDeal).

1. Συμμετοχή

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη συμφωνία και αποδοχή από τον εκάστοτε συμμετέχοντα των παρόντων Γενικών Όρων Συμμετοχής στο Διαγωνισμό καθώς και οποιονδήποτε Ειδικών Όρων Συμμετοχής που τυχόν διέπουν κάποιον συγκεκριμένο Διαγωνισμό. Δεν αποκλείεται η κατά καιρούς τροποποίηση των Όρων αυτών, συμπεριλαμβανομένων τυχόν παράτασης χρόνου, τροποποίησης ή λήξης οποιουδήποτε Διαγωνισμού.

Ο εκάστοτε Συμμετέχων είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει την εξοικείωσή του/της με τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής στον Διαγωνισμό καθώς και τους Ειδικούς Όρους Συμμετοχής που τυχόν διέπουν τον εκάστοτε Διαγωνισμό κατά το χρόνο συμμετοχής του. Τυχόν απόφαση του LiveDeal να μην εφαρμόσει κάποιον προβλεπόμενο περιορισμό δεν συνιστά παραίτησή του από την εφαρμογή του εν λόγω περιορισμού ή των Γενικών Όρων Συμμετοχής ή των Ειδικών Όρων Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Το LiveDeal διατηρεί το δικαίωμα να εφαρμόσει τους παρόντες Κανόνες συμμετοχής κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.

Σε περίπτωση που ο Διαγωνισμός που διεξάγει το LiveDeal διέπεται και από Ειδικούς Όρους Συμμετοχής, οι κανόνες αυτοί υπερισχύουν κατά την έκταση που παρεκκλίνουν από τους παρόντες Γενικούς όρους Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Το LiveDeal διατηρεί το δικαίωμα εφαρμογής των Κανόνων αυτών κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.

Τα αποτελέσματα όλων των διαγωνισμών που διεξάγει το LiveDeal θα διεκπεραιώνονται μέσω της ιστοσελίδας random.org και τα αποτελέσματα θα αναρτώνται σε μορφή video στην ιστοσελίδα του εκάστοτε διαγωνισμού. Οποιοσδήποτε φέρει αντίρρηση με αυτή τη διαδικασία των αποτελεσμάτων καλείτε να μην λαμβάνει μέρος στους διαγωνισμούς του LiveDeal.

Οι συστάσεις φίλων δεν ισχύουν για τους δωρεάν διαγωνισμούς που προβάλλει το LiveDeal.gr

2. Προσωπικά Δεδομένα

Ρητά διευκρινίζεται, ότι για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται ο Συμμετέχων να είναι ενήλικος, πλην εάν διαφορετικά ορίζεται. Οιοσδήποτε συμμετέχει σε Διαγωνισμό ενδέχεται να κληθεί να υποβάλει στο LiveDeal απλά ή/και ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα («Προσωπικά Δεδομένα») (στα οποία ενδεικτικά περιλαμβάνονται ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οικογενειακή κατάσταση, επάγγελμα, καταναλωτικές προτιμήσεις ή άλλες παρόμοιες πληροφορίες). Το LiveDeal διατηρεί το Δικαίωμα άρνησης αποδοχής οιασδήποτε συμμετοχής δεν περιλαμβάνει όλα ή κάποιο από τα αιτηθέντα Προσωπικά Δεδομένα.

Στα πλαίσια ενός Διαγωνισμού το LiveDeal διατηρεί αρχείο με δεδομένα των Συμμετεχόντων (username, ονοματεπώνυμο ή/και Facebook Profile Name, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τηλέφωνο επικοινωνίας) τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας αποκλειστικά και μόνο έκαστου Διαγωνισμού. Κάθε Συμμετέχων έχει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 περί προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και μπορεί να επικοινωνεί για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων με το LiveDeal στο τηλέφωνο 211-8008044 και στο email στη σελίδα επικοινωνίας. Όλοι οι Συμμετέχοντες δίνουν την συναίνεσή τους στο LiveDeal να τηρεί αρχείο με τα ανωτέρω δεδομένα για τον ως άνω σκοπό.

3. Βραβεία

Η απονομή βραβείων των Διαγωνισμών απόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του LiveDeal, ανεξαρτήτως οιασδήποτε άλλης πρόβλεψης στους παρόντες Γενικούς Όρους Συμμετοχής. Ο εκάστοτε νικητής Διαγωνισμού δικαιούται να διεκδικήσει βραβείο εφόσον:

(1) δικαιούται συμμετοχής στο Διαγωνισμό σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς Όρους Συμμετοχής καθώς και τους όποιους Ειδικούς Όρους Συμμετοχής τυχόν διέπουν το Διαγωνισμό, (2) έχει ανακηρυχθεί από το LiveDeal καθ οιονδήποτε τρόπο έχει τυχόν καθορισθεί από το LiveDeal, (3) δεν κωλύεται εκ του νόμου από την χρήση ή την καθοιονδήποτε άλλο τρόπο απόλαυση του βραβείου για το οποίο έχει ανακηρυχθεί νικητής, (4) αποδεικνύει κατά τρόπο ικανοποιητικό για το LiveDeal ότι είναι ο νικητής του βραβείου και όπου τυχόν απαιτείται ότι δεν κωλύεται εκ του νόμου από την χρήση ή την καθοιονδήποτε άλλο τρόπο απόλαυση του βραβείου για το οποίο έχει ανακηρυχθεί νικητής (π.χ. προσκομίζοντας φωτογραφική Ταυτότητα, διαβατήριο ή υπογράφοντας υπεύθυνη δήλωση για τον σκοπό αυτό), (5) συμμορφώνεται με κάθε απαίτηση του LiveDeal που προβλέπεται από τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής ή τους Ειδικούς Όρους συμμετοχής που τυχόν διέπουν το Διαγωνισμό.

Σε περίπτωση που ο νικητής κάποιου βραβείου δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία που o νόμος προβλέπει προκειμένου αυτός να έχει δικαίωμα χρήσης ή απόλαυσης καθ οιονδήποτε άλλο τρόπο του αντίστοιχου βραβείου, το LiveDeal δικαιούται κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να απονείμει το βραβείο στον γονέα ή ασκούντα την γονική μέριμνα ή επιτροπεία αυτού του νικητή ή να απαιτήσει από τον γονέα ή ασκούντα τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία αυτού του νικητή να δώσει την έγγραφη συγκατάθεσή του προκειμένου ο νικητής να λάβει ή να συμμετάσχει στο βραβείο.

Τα βραβεία θα απονέμονται μόνον κατόπιν επιβεβαίωσης και επαλήθευσης της διαδικασίας ανακήρυξης του νικητή. Όλοι οι συμμετέχοντες στις κληρώσεις που θα πραγματοποιεί το LiveDeal μπορούν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία διενέργειάς της κατά την προκαθορισμένη κατά τα άνω ημέρα και ώρα της εκάστοτε κλήρωσης και όπως αυτή θα προβλέπεται στη σχετική ανακοίνωση για την εκάστοτε κλήρωση στην ιστοσελίδα livedeal.gr μέσω οπτικού video που θα αναρτάται στην ιστοσελίδα και σύνδεσμο του εκάστοτε διαγωνισμού της Διοργανώτριας Εταιρείας.

Το εκάστοτε βραβείο που το LiveDeal απονέμει σε κάποιον Νικητή Διαγωνισμού δεν θα αντικαθίσταται με άλλο, επί τυχόν άρνησης του Νικητή να το αποδεχτεί.

Κάθε διαγωνιζόμενος και νικητής δηλώνει ότι έχει διαβάσει τις προϋποθέσεις χρήσης και τις αποδέχεται αυτόματα μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής του.

Όλα τα βραβεία που απονέμει το LiveDeal αποτιμώνται συμπεριλαμβανομένου τυχόν ΦΠΑ, το δε LiveDeal ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν απόκλιση σε αξίες αντικειμένων. Οιοσδήποτε φόρος τυχόν οφείλεται ένεκα της απονομής βραβείου από Διαγωνισμό του LiveDeal, βαρύνει τον Νικητή στον οποίο απονέμεται το βραβείο.

Τα βραβεία δεν μεταβιβάζονται ούτε εκχωρούνται σε τρίτους και δεν μπορούν να εξαργυρωθούν με χρήματα. Σε περίπτωση αδυναμίας παροχής του βραβείου, το LiveDeal δύναται να το αντικαταστήσει με έτερο παρόμοιας ή ίσης αξίας αρκεί να γνωστοποιήσει την αλλαγή με οποιονδήποτε εύλογο τρόπο. Εκτός αν άλλως ορίζεται, η κατηγορία της θέσης και το βραβείο ταξιδιού που περιλαμβάνει αεροπορικό ναύλο αντιστοιχεί σε οικονομική θέση.

Η επικοινωνία με τους νικητές θα γίνεται με ταχυδρομείο, τηλεφωνικά, με email ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο έχει καταστήσει διαθέσιμο ο νικητής μέσα από το προφίλ του.

Το LiveDeal καθορίζει την χρονική περίοδο παραλαβής του βραβείου. Κατόπιν παραλαβής του βραβείο το LiveDeal ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν απώλεια του βραβείου.

Η απόφαση των κριτών του εκάστοτε Διαγωνισμού θεωρείται οριστική και καμία αλληλογραφία σχετικά με τέτοιο ζήτημα δεν γίνεται αποδεκτή.

4. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δεν δικαιούνται συμμετοχή:

(1) το προσωπικό (με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή ανεξάρτητων υπηρεσιών ή Έργου ή οιασδήποτε άλλης μορφής) τo LiveDeal ή οποιοσδήποτε Προμηθευτής (προϊόντων ή υπηρεσιών) ή το Προσωπικό (με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή ανεξάρτητων υπηρεσιών ή Έργου ή οιασδήποτε άλλης μορφής) Προμηθευτή του LiveDeal, ή οποιοσδήποτε τυχόν συνδέεται επαγγελματικά με το LiveDeal ή σχετίζεται καθ οιονδήποτε τρόπο με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. (2) οι ανήλικοι πλην εάν διαφορετικά προβλέπεται, (3) οιοσδήποτε έχει χρησιμοποιήσει ή επιδιώκει να χρησιμοποιήσει περισσότερα του ενός ονόματα προκειμένου να επιτύχει πολλαπλή συμμετοχή σε Διαγωνισμό που διοργανώνει το LiveDeal, (4) οποιοσδήποτε αρνείται να συμμορφωθεί ή αθετεί καθ οποιονδήποτε τρόπο οποιονδήποτε από τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής σε Διαγωνισμό ή και τους Γενικούς Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας.

Άπαντες οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν δια της συμμετοχής τους σε οποιονδήποτε Διαγωνισμό του LiveDeal ότι οφείλουν να πληρούν τις αρνητικές προϋποθέσεις που προβλέπει το άρθρο 4 των Γενικών Όρων Συμμετοχής ανά πάσα στιγμή και ότι το LiveDeal δύναται να προβεί σε εφαρμογή του άρθρου 4 οποτεδήποτε τυχόν αντιληφθεί ότι οιοσδήποτε εκ των συμμετεχόντων δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4, έστω και κατόπιν ανάδειξής του ως νικητή σε Διαγωνισμό ή απονομής σε αυτόν βραβείου από κάποιο Διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή το LiveDeal δικαιούται να απαιτήσει από τον εν λόγω νικητή την επιστροφή του βραβείου ή την καταβολή της αξίας του στο LiveDeal.

5. Περιορισμός Ευθύνης

Το LiveDeal ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν απώλεια βραβείου η οποία οφείλεται σε λανθασμένες ή ανακριβείς πληροφορίες που παρείσχε ο συμμετέχων στο Διαγωνισμό. Το LiveDeal ουδόλως εγγυάται καθ οποιονδήποτε τρόπο για την ποιότητα / καταλληλότητα / εμπορευσιμότητα οιουδήποτε προϊόντος / υπηρεσίας που προσφέρει ως βραβείο σε Διαγωνισμό του.

Το LiveDeal ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία (συμπεριλαμβανομένης της έμμεσης ή αποθετικής ζημίας) ή σωματική βλάβη ή περιουσιακή ζημία ήθελε τυχόν υποστεί οιοσδήποτε νικητής ένεκα της λήψης οιουδήποτε βραβείου ή της συμμετοχής του σε οποιοδήποτε Διαγωνισμό του LiveDeal, με την επιφύλαξη οποιασδήποτε ευθύνης τυχόν βαρύνει το LiveDeal δυνάμει διατάξεων αναγκαστικού δικαίου.

6. Αποκλεισμός

Το LiveDeal ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν περιπτώσεις κατά τις οποίες χάνεται ή διακόπτεται η επικοινωνία ή ο διακομιστής δικτύου ή οι λοιπές συνδέσεις δεν είναι διαθέσιμες, δεν ευθύνεται επίσης για τυχόν ανεπιτυχείς και μη ολοκληρωμένες τηλεφωνικές μεταδόσεις ή μεταδόσεις μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή για λοιπά σφάλματα κάθε είδους, ανθρώπινα, μηχανικά ή ηλεκτρονικά.

Το LiveDeal ουδεμία ευθύνη φέρει για οιοδήποτε σφάλμα, ελάττωμα, καθυστέρηση, κλοπή ή παράνομη πρόσβαση σε εγγραφές ή για οιαδήποτε αλλοίωσή τους. Με την επιφύλαξη οδηγιών, οι οποίες θα δίδονται εγγράφως σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, εάν η διεξαγωγή του διαγωνισμού όπως είχε προβλεφθεί καταστεί αδύνατη για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης τυχόν προσβολής από ηλεκτρονικούς ιούς, αλλοίωσης, παράνομης επέμβασης, απάτης ή οιασδήποτε άλλης αιτίας, που υπεκφεύγει του ελέγχου του LiveDeal και πλήττει ή επηρεάζει τον τρόπο διαχείρισης, την ασφάλεια, την αξιοπιστία ή την ομαλή διεξαγωγή του Διαγωνισμού, τότε το LiveDeal διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να ακυρώσει, τερματίσει, τροποποιήσει ή αναστείλει το Διαγωνισμό. Το LiveDeal διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να αποκλείσει συμμετέχοντα από Διαγωνισμό: (1) σε περίπτωση ανεπίτρεπτης παρέμβασης στη διαδικασία συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένων της υπέρβασης τυχόν περιορισμών σχετικά με τον αριθμό των συμμετοχών ή οποιασδήποτε άλλης ενέργειας, όπως αυτή προσδιορίζεται από το LiveDeal, η οποία θίγει καθ' οποιονδήποτε τρόπο το αδιάβλητο και την αξιοπιστία του Διαγωνισμού, (2) σε περίπτωση ανεπίτρεπτης παρέμβασης κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού ή τη λειτουργία της ιστοσελίδας, (3) σε περίπτωση εκδήλωσης συμπεριφοράς που προκαλεί εντάσεις ή (4) σε περίπτωση κατά την οποία συμμετέχων, που αναδείχτηκε νικητής, βρεθεί να έχει καταστρατηγήσει κάποιον από τους παρόντες Γενικούς Όρους Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή το LiveDeal διατηρεί το δικαίωμα να αναδείξει νέο νικητή, εφόσον δε είχε ήδη απονεμηθεί κάποιο βραβείο στον κατά παράβαση συμμετάσχοντα, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από αυτόν να επιστρέψει το βραβείο ή να αποζημιώσει το LiveDeal κατά την αξία του βραβείου.

Το LiveDeal δύναται ανά περίπτωση να τροποποιεί ή να αποκλίνει από τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής σε Διαγωνισμό. Πέραν των Γενικών, Ειδικοί Όροι Συμμετοχής ενδέχεται ανά περίπτωση να διέπουν κάποιον Διαγωνισμό του. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να ενημερώνονται για τους Ειδικούς Όρους Συμμετοχής που τυχόν διέπουν κάποιον Διαγωνισμό, στα γραφεία του LiveDeal (επί της Λέσβου και Σαλαμίνος αρ.8, Παλλήνη Αττικής) ή από την ιστοσελίδα του "LiveDeal" στο livedeal.gr.